Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym i zaproszenie do złożenia oferty – Projekt instalacji elektrycznej

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym i zaproszenie do złożenia oferty.

Spółka Apollo Film sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pychowickiej 7, wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000195528, posiadająca
numer identyfikacji podatkowej NIP 675 000 21 47 oraz numer w rejestrze podmiotów
gospodarki narodowej REGON: 000279522, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości:
7 500 000,00 PLN, ogłasza postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie
wykonawcy projektu instalacji elektrycznej dla budynku Kina Kijów.Centrum  w Krakowie
Zakres prac:
Projekt instalacji elektrycznej dla budynku Kina Kijów.Centrum  w Krakowie w następującym
zakresie:
– projekt wykonawczy modernizacji oświetlenia ogólnego wewnętrznego i zewnętrznego
(dobór opraw oświetleniowych, rozprowadzenie przewodów zasilających i w zależności od
potrzeb rozbudowa istniejących lub budowa nowych tablic rozdzielczych) wraz kosztorysem
inwestorskim i przedmiarem robót,
– Projekt wykonawczego modernizacji instalacji oświetlenia ewakuacyjnego (dobór opraw
oświetleniowych i rozprowadzenie przewodów zasilających) wraz kosztorysem inwestorskim
i przedmiarem robót
– Projekt wykonawczy modernizacji instalacji SAP  wraz  DSO (z kosztorysem inwestorskim i
przedmiarem)

Miejsce realizacji prac: Kino Kijów.Centrum, al. Krasińskiego 34 Kraków.
Kryteria brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy:
• oferta cenowa
• czas wykonania inwestycji
• udzielenie gwarancji na zakres wykonanych prac wraz z materiałami
• akceptacja zapisów umowy
Podstawowe oczekiwania Inwestora w zakresie współpracy:

• posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
• znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;

• ze względu na charakter obiektu i prowadzoną w nim działalność, należy przewidzieć
prowadzenie niektórych prac w systemie nocnym;
Ofertę należy przesłać na adres e-mail sekretariat@apollofilm.pl do dnia 30 września 2017 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie do unieważnienia konkursu bez
podania przyczyny lub zakończenia konkursu bez wyłonienia wykonawcy.
Do niniejszego konkursu ofert nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późń. zm.)

Partnerzy