Zakup projektora cyfrowego do sali kameralnej w kinie Kijów.Centrum w Krakowie – OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakup projektora cyfrowego do sali kameralnej w kinie Kijów.Centrum w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Ogłoszenie nr 510005925-N-2019 z dnia 10-01-2019 r.

Apollo Film: Zakup projektora cyfrowego do sali kameralnej w kinie Kijów.Centrum w Krakowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 651607-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Apollo Film, Krajowy numer identyfikacyjny 000279522, ul. ul. Pychowicka  7, 30-364  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122671355, e-mail k.litwin@apollofilm.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.apollofilm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Zakup projektora cyfrowego do sali kameralnej w kinie Kijów.Centrum w Krakowie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1 szt.Kinowy projektor cyfrowy wraz z oprogramowaniem: pełna zgodność ze standardem hollywoodzkim DCI i spełniający wymogi bezpieczeństwa materiału cyfrowego, rozdzielczość nie mniejsza niż: 2K (2048×1080) wg specyfikacji DCI;udzielenie licencji do oprogramowania projektora umożliwiającej wykonanie samodzielnej obsługi oraz przekazanie kodów serwisowych i administracyjnych po upływie okresu gwarancji – o ile możliwe;system pełnej motoryzacji obiektywu;system oparty na źródle światła małej mocy, umożliwiający łatwą i bezpieczną wymianę oraz instalację źródła światła z boku projektora (z uwagi na uwarunkowania techniczne związane z montażem projektora) i prace projektora w dowolnej pozycji, w tym odwróconej;możliwość chłodzenia projektora powietrzem, bez dodatkowego kanału wentylacyjnego odprowadzającego ciepło z latarni;podłączenie projektora do procesora dźwięku w celu utworzenia makr;Odtwarzanie formatów JPEG2000, MPEG2, (1080p, 720p), pełna diagnostyka zdalna poprzez sieć;wejście HDMI z obsługą sygnału audio, 16-kanałowe cyfrowe wyjście audio AES/EBU, interfejs USB, eSATA lub CRU;możliwość zdalnego zarządzania projekcją poprzez sieć Ethernet, możliwość transferu treści filmowych do i z pozostałych serwerów w kinie 1 szt. Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego, zmotoryzowany obiektyw o parametrach odpowiednich dla ekranu o wielkości380 cm x 160 cm i odległości projekcyjnej 950 cm, umożliwiający uzyskanie formatów FLAT i SCOPE zgodnie ze specyfikacją DCI 1 szt. Lampa lub zestaw lamp –odpowiednie dla oferowanego projektora i parametrów Sali; 1 szt. Procesor wizyjny-switcher/skaler dla obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł typu komputer, DVD, BLU-RAY, beta, satelita itp., 1 szt. Panel sterujący projektora laptop z dedykowanym oprogramowaniem 1 szt. Zintegrowany serwer kina cyfrowego wraz z oprogramowaniem z macierzą dysków (minimum 2 TB) spełniający wymagania specyfikacji DCI, odtwarzanie treści w 24, 25, 30, 48 i 60 kl/s, oprogramowanie z licencją – o ile możliwe 1 kpl. Dostawa, instalacja, uruchomienie i zestrojenie zestawu kina cyfrowego. 1 kpl. Szkolenie kinooperatorów

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 38652000-0
Dodatkowe kody CPV: 48900000-7, 38600000-1, 30200000-1, 51000000-9, 80511000-9, 48820000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 144600
Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Kinekspert Bojakowski Jankowski Kostrzewa sp.j.
Email wykonawcy: office@kinekspert.com.pl
Adres pocztowy: ul.Przybyszewskiego 167
Kod pocztowy: 93-120
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 144600
Oferta z najniższą ceną/kosztem 144600
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 144600
Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Partnerzy

Kontrast

A A A

Wielkość tekstu

A A A