Zakup projektora cyfrowego do sali Studio w kinie Kijów w Krakowie Cyfryzacja sali Studio 2 w kinie Kijów

Zakup projektora cyfrowego do sali Studio w kinie Kijów w Krakowie
Cyfryzacja sali Studio 2 w kinie Kijów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2022 nr 2022/BZP 00122011/01/P
Apollo Film: Zakup projektora cyfrowego do sali Studio w kinie Kijów w Krakowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

PRZETARG OGŁOSZONY ZOSTAŁ NA PLATFORMIE ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH POD ADRESEM:
https://apollo-film.zetopzp.pl

ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES:
Apollo Film, Krajowy numer identyfikacyjny 000279522, ul. Pychowicka  7, 30-364  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122671355,
Adres strony internetowej (url): www.apollofilm.pl

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup projektora cyfrowego do sali Studio w kinie Kijów w Krakowie

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony

ZAŁĄCZNIKI:

  1. SWZ_oraz_zalaczniki 2022 – 13.04

Partnerzy

Kontrast

A A A

Wielkość tekstu

A A A