Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym i zaproszenie do złożenia oferty – Projekt instalacji elektrycznej

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym i zaproszenie do złożenia oferty.

Spółka Apollo Film sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pychowickiej 7, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000195528, posiadająca numer
identyfikacji podatkowej NIP 675 000 21 47 oraz numer w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej
REGON: 000279522, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości: 7 500 000,00 PLN, ogłasza
postępowanie konkursowe mające na celu wyłonienie wykonawcy projektu instalacji elektrycznej
dla budynku Kina Kijów.Centrum w Krakowie

 

Zakres prac:
Projekt instalacji elektrycznej dla budynku Kina Kijów.Centrum w Krakowie w następującym
zakresie:
I. W zakresie inwentaryzacji:
a/ wykonanie pełnej inwentaryzacji istniejącej instalacji elektrycznej;
b/ wykonanie pisemnej oceny istniejącej instalacji inwentaryzacyjnej obejmującej wskazówki
dotyczące sposobu jej modernizacji, w tym wskazanie elementów istniejącej instalacji wymagających
modernizacji oraz wymagających wymiany na nowe;
c/ wykonanie pisemnej dokumentacji wskazującej możliwość etapowania modernizacji;
II. W zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej:
1/ dobór opraw oświetleniowych dla oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego oraz ewakuacyjnego i
awaryjnego;
2/ rozprowadzenie przewodów zasilających;
3/ rozbudowa istniejących lub budowa nowych tablic rozdzielczych – o ile Wykonawca ustali
konieczność wykonania takich prac
4/ wykonanie projektu systemu przeciwpożarowego (SAP) wraz z Dźwiękowym Systemem
Ostrzegawczym (DSO);
5/ wykonanie projektu przeniesienia i modernizacji głównej rozdzielni elektrycznej obejmujący m.in:
a. inwentaryzacje istniejącej rozdzielni głównej.
b. inwentaryzacje istniejących tablic rozdzielczych i tras ich zasilania.
c. określenie mocy poszczególnych tablic i rozdzielni głównej.
d. dobranie elementów rozdzielni, kabli zasilających, baterii kondensatorów.
e. przeniesienie indywidualnych odbiorów do tablic rozdzielczych.
6/ podział dokumentacji na części pozwalające na jej wykorzystanie w przypadku etapowania
realizacji inwestycji.
III. W zakresie kosztorysowania:
a/ wykonanie przedmiaru robót;

b/ wykonanie kosztorysów inwestorskich:
– uwzględniającego jednorazowe wykonanie modernizacji
– uwzględniających etapowanie modernizacji – dla każdego etapu odrębnie.
IV. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego potrzebnych decyzji administracyjnych
Miejsce realizacji prac: Kino Kijów.Centrum, al. Krasińskiego 34 Kraków.
Kryteria brane pod uwagę przy wyborze wykonawcy:
• oferta cenowa
• czas wykonania inwestycji
• udzielenie gwarancji na zakres wykonanych prac wraz z materiałami
• akceptacja zapisów umowy

Podstawowe oczekiwania Inwestora w zakresie współpracy:

• posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
• znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
• złożenie propozycji etapowania prac

• ze względu na charakter obiektu i prowadzoną w nim działalność, należy przewidzieć prowadzenie
niektórych prac w systemie nocnym;

Ofertę należy przesłać na adres e-mail sekretariat@apollofilm.pl do dnia 7 lipca 2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym czasie do unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny lub zakończenia konkursu bez wyłonienia wykonawcy.

Do niniejszego konkursu ofert nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późń. zm.)

Partnerzy

Kontrast

A A A

Wielkość tekstu

A A A